Добре дошли в нашия магазин

Категории

ПОРЪЧАЙ ПРОДУКТ/И DJECO И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ ОГРОМНО ИНДИАНСКО ТИПИ


ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯ "ПОРЪЧАЙ ПРОДУКТ/И DJECO И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ ОГРОМНО ИНДИАНСКО ТИПИ"


1. ОРГАНИЗАТОР


1.1. Организатор на промоцията е „МАУСТОЙС” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203732566, ДДС № BG203732566, със седалище и адрес на управление: област София, гр. София, 1000, Район Надежда, ж.к. „Свобода“, бл.20, контакт: office@mousetoys.eu, ("МАУСТОЙС" или "Организатора").


1.2. Правилата на промоцията са публикувани на страницата на Организатора https://mousetoys.eu/page/18/porachay-produkt-i-djeco-i-mozhe-da-spechelish-ogromno-indiansko-tipi.html и са достъпни през целия период по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.


2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА:


2.1. Промоцията се провежда единствено и само от 28.06.2019 до 27.07.2019 година.


2.2. Промоцията ще се проведе на територията на Република България чрез сайта mousetoys.eu


3.ПРАВО И УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ


3.1.Участващите продукти са всички продукти на марката "
Djeco", продавани чрез електронния магазин mousetoys.eu. Те ще бъдат продавани до изчерпване на наличните количества, както на физически, така и на юридически лица.


3.2.Всяко физическо или юридическо лице, което е регистрирало успешно поръчка на сайта mousetoys.eu ще участва за спечелването на едно "
ИНДИАНСКО ТИПИ".


3.3. Участниците физически лица трябва да имат българско гражданство или статут на постоянно пребиваващи в Република България. Участниците юридически лица следва да имат регистрация в Търговския регистър към българската Агенция по вписванията.


4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА


4.1.За да участва в Промоцията за спечелване на награда, всяко заинтересовано физическо лице трябва да закупи чрез онлайн платформата mousetoys.eu, в периода на Промоцията продукт(и) на марката
Djeco.


4.2.Участникът ще бъде записан в Промоцията, въз основа на номера на поръчката.


4.3.В Промоцията не участват непотвърдените поръчки, отказаните поръчки, както и фактурираните, но анулирани поръчки, тъй като условието за участие в Промоцията е покупката на един/няколко продукта
Djeco от mousetoys.eu.


4.4.Всички поръчки, направени в периода на Промоцията, са автоматично включени като участващи в Промоцията. В случай, че клиентът не желае да участва, той трябва да заяви това като изпрати имейл до Организатора на електронната поща, отбелязана в mousetoys.eu.


5. НАГРАДА НА ПРОМОЦИЯТА


5.1 Наградата е
индианско типи.


6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ


6.1.„Организаторът“ ще изтегли 1 печеливша поръчка, като към нея ще изпрати едино
индианско типи.


6.2.Печелившият на наградата ще бъде определен чрез жребий, през платформата https://www.miniwebtool.com/random-picker/ на 27 август 2019г. 


7. АЛТЕРНАТИВА НА НАГРАДАТА


7.1. Никой от печелившите не може да избере да получи себестойността на която и да е от наградите в пари или други предмети.


8. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА


8.1. Форсмажорните обстоятелства представляват всяко едно събитие, което не може да бъде предвидено, контролирано или предотвратено от Организатора и чието настъпване го поставя в невъзможност да изпълни свое задължение във връзка с настоящата Промоция.


8.2. Ако възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепятства и/или забавя изцяло или частично провеждането на Промоцията, „Организаторът” няма да носи отговорност за неизпълнение на своите задължения през периода, през който изпълнението е възпрепятствано или забавено съгласно разпоредбите на Република България.


8.3. Ако Организаторът се позове на форсмажорни обстоятелства, той е задължен да уведоми участниците в Промоцията за появата им в рамките на 5 работни дни от момента на възникаването на форсмажорните обстоятелства.


8.4. Всички форсмажорни обстоятелства ще бъдат обявени на интернет страницата mousetoys.eu.


9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА


9.1. Настоящата Промоция може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора, поради други независещи от него причини да я продължи и/или в случай на промяна на законовата рамка, която прави невъзможно провеждането на промоцията.


10. СПОРОВЕ


10.1. С участието си в тази Кампания, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящия Правилник.


10.2. Евентуалните спорове, възникнали между Организатора и участниците в Промоцията ще се решават в духа на разбирателството, а ако това не е възможно, споровете ще се решават от съдебните инстанции.


10.3. Организаторът си запазва правото да промени данните и срока на Промоцията, но трябва да обяви публично това, както на Интернет страницата mousetoys.eu, така и чрез афиширане в централата си.


11. ОБЖАЛВАНИЯ


11.1. Участниците в Промоцията могат да подават жалби в писмена форма във връзка с провеждането на Промоцията трябва да бъде подадени на Организатора най-късно в срок от 2 (два) дни от деня на получаване на наградата. Всяка жалба, подадена след изтичане на този срок, ще се счита за недопустима. Организаторът ще разгледа и вземе решение по подадена жалба в срок от 15 (петнадесет) календарни дни от получаването на жалбата.


12. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


12.1. В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора, същият си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация и подвеждането под отговорност в рамките на закона на виновните, включително, но не само с дисквалифицирането на участниците в Промоцията.


12.2. Организаторът не поема отговорност за невъзможността за участие в тази кампания, поради софтуерни грешки или поради други причини, които не зависят директно от него, като технически дефекти на интернет доставчика и др.


12.3. Организаторът не поема отговорност за нито едно свое действие, предизвикващо невъзможност за избиране на печеливш в промоцията, поради промяна на имейл адреса на участника или неполучаването, непрочитането на кореспонденцията от негова страна и др.


Организатор на Промоцията „Поръчай продукт от
Djeco и може да спечелиш огромно индианско типи


МАУСТОЙС ООД

Нови продукти

Най-продавани