Абонирай се за бюлетин! Специални кодове за отстъпка само за абонирани клиенти!

Добре дошли в нашия магазин

Категории

Условия на кампанията - Спечели ваучер на стойност 200 лева

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА НА ИГРАТА
Организаторът на играта „Спечели ваучер за 200 лв.", наричана за кратко "Играта", е магазин Маустойс, представлявана от "МАУСТОЙС" ООД, гр. София, Район Надежда, ж.к. „Свобода“, бл.20, ЕИК: 203732566, наричана за краткост "Организатор". Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, подкрепена или администрирана. Вие предоставяте само Вашият и-мейл . Организаторът си запазва правото да променя този официален регламент при условие, че публично оповести тези промени по същия начин, по който е обявил играта на Интернет страницата си http://mousetoys.eu/ като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в играта следва сами да проверяват на http://mousetoys.eu/ за промени в официалните правила, като организаторът не е длъжен да ги уведомява. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на играта във вида, в който са публикувани на адрес - http://mousetoys.eu/. Със попълването на своите данни в нея, участниците се съгласяват с изложените по-долу официални правила и се задължават да ги спазват.


РАЗДЕЛ 2. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта се организира на български език и се провежда на онлайн магазин на Организатора http://mousetoys.eu/.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Играта стартира на 03.05.2023 г., в 00:01 часа и приключва на 02.07.2023 г. в 23:59 часа. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си http://mousetoys.eu/.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В играта имат право да участват всички физически лица, български граждани, които приемат условията на настоящите официални правила, с изключение на служители на организатора, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
В играта има право да участва всяко физическо лице което отговаря на условията, посочени в Раздел 4 от настоящите правила. Участието в играта е обвързано с даване на и-мейл. За да участват в играта, потребителите трябва да напишат своя и-мейл в онлайн магазина на Организатора http://mousetoys.eu/. С участието си в играта всеки участник декларира, че се съгласява и-мейла му да бъде обявен на страница на организатора при евентуално спечелване на награда, спазвайки условията описани в Раздел 7. Всеки потребител има право да участва само, ако е предоставил валиден имейл в сайта на Организатора http://mousetoys.eu/. За нарушения се считат следните действия:  а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в играта;  б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като той не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на правилата на играта.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
След приключване на периода за Играта, Организаторът ще даде на случаен принцип ваучер от 200 лева. Ваучерът може да бъде използван както онлайн на http://mousetoys.eu/, така и в магазина на Организатора. Печелившият участник ще бъде изтеглен на случаен принцип чрез томбола на следващия ден, след датата, на която приключва Играта и ще бъде обявен на http://mousetoys.eu/ или на Facebook страницата https://www.facebook.com/mousetoys.eu/ .

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Печелившият участник ще бъде избран на случаен принцип чрез провеждане на томбола измежду всички участници, предоставили своя имейл през периода на провеждане на играта.  За достоверност на случайния избор ще се ползва алгоритъма на www.random.org. Печелившият участник ще получи и-мейл от Организатора, на който трябва да отговори.  Ако печеливш участник не потърси своята награда в срок от 30 дни, той губи права върху наградата. Правото върху наградата се прехвърля на следващ участник, избран на случаен принцип сред всички участвали в играта.

РАЗДЕЛ 8. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ
Наградата ще се даде на участник, който има право да участва в играта, бил е обявен за печеливш според официалните правила на играта (Раздел 7 от официалните правила).

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ
Организаторът не носи отговорност в случай, че участник е предоставил грешен и-мейл адрес. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта или предоставянето на съответната награда.

РАЗДЕЛ 10. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ
Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди. Забранена е продажбата на наградите срещу каквато и да било парична стойност. Ако даден участник бъде уличен, че е продал своята награда, този ваучер ще бъде анулиран и няма да може да бъде използван.

РАЗДЕЛ 11. ТАКСИ
Организаторът на играта няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите награди, които ще бъдат за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са задължение на организатора на играта.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
Организаторът има право по своя преценка да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на официалните правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на играта се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за участието им в играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, които са резултат от такова прекратяване на играта.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален спор между организатора и участниците в играта се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спорът се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 14. ПУБЛИЧНОСТ
С участието си в настоящата игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят и-мейла си доброволно, като необходимо условие за участие в играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът на играта да обработва предоставените от тях данни.

РАЗДЕЛ 15. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес https://www.facebook.com/mousetoys.eu/ за периода на играта. Включвайки се в играта, участниците дават съгласието си да бъдат задължени към настоящите официални правила и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

Нови продукти

Най-продавани