Абонирай се за бюлетин! Специални кодове за отстъпка само за абонирани клиенти!

Добре дошли в нашия магазин

Категории

Политика за личните данни

Радваме се, че се интересувате от защитата на личните данни на нашата уеб страница. Бихме искали да се чувствате комфортно и безопасно при посещение на нашата уеб страница и да считате нашата концепция за защита на данните за качествен признак, ориентиран към клиентите.


По-нататъшни указания, свързани със защитата на личните данни, ще Ви информират за вида и обема на обработването на личните Ви данни от „Маустойс” ООД. Лични данни – това е информация, която пряко или косвено се отнася до Вашата личност или респективно може да се отнесе до нея. За правно основание при защита на данните служи на първо място Общия регламент за защита на личните данни (DSGVO).


1. Общ поглед


Обработването на данни от „Маустойс” ООД по същество се състои основно в следното:
С извикване на уебсайта на „Маустойс” ООД между Вашето устройство и нашия сървър се обменя различна информация. Тук може да става дума и за лични данни. Получената по този път информация може да се използва в това число и за оптимизиране на нашата уеб страница или за показване на реклама в браузъра на Вашето устройство.


2.Извикване на нашата Уеб страница


Цели на обработването на данните/правно основание:
При извикване на нашата уеб страница от браузъра, който е инсталиран на Вашето устройство, автоматично и без каквито и да било действия от Вашата страна към сървъра на нашата уеб страница се изпраща:


-IP адрес на запитващо свързано с интернет устройство;
-дата и точното време на достъпа;
-име и URL на извикания файл;
-уеб-страница/ приложение, от която/от което се осъществи достъпа (Referrer URL);
-използваният от Вас браузър и евентуално операционна система на Вашия свързан с интернет компютър, както и името на доставчика на интернет услуги;


и временно се съхранява в така наречения Log File (регистрационен файл) за следните цели:


-осигуряване на безпроблемно изграждане на връзка;
-осигуряване на удобно използване на нашата уебстраница;
-оценяване на системната сигурност и стабилност.


Ако в браузъра Ви или в операционната система или в други настройки на Вашето устройство сте приели да има геолокализация, ние използваме тази функция, за да Ви предложим индивидуални услуги, отнасящи се до точното място, в което се намирате. Данните за точното Ви място, в което си намирате, ние обработваме изключително само за тази функция.
Като правно основание за обработване на IP адреса служи член 6 алинея 1 буква е) от Общия регламент за защита на личните данни (по-нататък в текста се нарича кратко „Регламент”). Обоснованият ни интерес е обусловен от  изброените цели по-горе за обработването на данни.
Получатели/Категории на получатели:
Ние категорично изключваме предаването на тези данни на трети страни.
Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
Данните се съхраняват за съответните срокове, които може да се проверят за всяка една „бисквитка“ в т.7 , като след изтичане на срока автоматично се изтриват. Веднага след като Вие завършите ползването на нашата уеб страница, данните, отнасящи се до геолокализацията, се изтриват.


3. Контактен формуляр/ имейл контакт/ телефонни обаждания/ анкетиране на клиенти


Цели на обработване на данните/ правно основание:
Личните Ви данни, които ни предоставяте при попълване на контактни формуляри, по телефон или по имейл, ние разбира се третираме като поверителни. Ние използваме данните Ви изключително за конкретна цел, за обработка на запитването Ви. За правно основание при обработването на лични данни служи член 6 алинея 1 буква е) от Регламента. Нашият и Вашият аналогичен (обоснован) интерес от това обработване е обусловен от желанието да се отговори на вашето запитване, евентуално да се решат възникнали проблеми и по този начин да се запази и да се подобри  удовлетворението Ви като клиент или ползвател на нашата уеб страница.
Ако Вие участвате в някои наши клиентски проучвания, то това става на чисто доброволна основа. При тези анонимни допитвания не се съхраняват никакви сведения, които биха могли да се свържат с конкретни участници. Запазва се само датата и точното време на участието Ви. Всички лични сведения, които давате в отговор на нашите въпроси, се приемат като доброволно дадени сведения и се съхраняват според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни. Молим Ви да не посочвате в полета, в които вписвате свободен текст, конкретни имена или подобни, което би позволило да се направи извод за Вашата идентификация или идентификация на други лица. При заявено съгласие в рамките на клиентското проучване правното основание за обработването на данни, базиращото се върху съгласието, е член 6 алинея 1 буква a) от Регламента. Ако в рамките на клиентското проучване сте декларирали някакви съгласия, Вие имате възможност да ги оттеглите по всяко време за в бъдеще. Подробностите по тези въпроси са уредени в специалните принципи за защита на данните в съответното проучване.
Получатели/ Категории на получатели:
Ние категорично изключваме предаването на тези данни на трети страни. По изключение данните се обработват от администратори на лични данни по наша поръчка. Те се подбират внимателно, допълнително се проверяват от нас, и се задължават със сключване на договор съгласно член 28 от Регламента.
По-нататък може да се наложи да предадем части от запитванията Ви на наши договорни партньори (напр. доставчици, в случай на запитвания за конкретни продукти) за обработване на Вашето запитване. В тези случаи запитването предварително се анонимизира, така че трето лице да не може да Ви идентифицира. Ако в отделните случаи се наложи предаването на личните Ви данни на трети страни, ние предварително ще Ви информираме за това, за да получим Вашето съгласие.
Резултатите от клиентските ни проучвания по принцип се използват изключително за вътрешни анализи. Ние категорично изключваме предаването на тези данни на трети страни. Ние не предаваме лични данни на трети лица, ако не сте ни дали за това изричното си съгласие.
Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
Всички лични сведения, които ни предавате при своите запитвания (съвети, препоръки, похвали или критики) през нашата уеб-страница или по имейл, се изтриват от нас или респективно анонимизират не по-късно от 90 дни след подадения окончателен отговор. От опита си установихме, че като правило след 90 дни за нашите отговори не пристигат повече допълнителни въпроси.


4. Игри с награди


Цели на обработване на данните/правно основание:
На нашата интернет страница http://mousetoys.eu/, чрез нашия бюлетин, Вие имате възможност да участвате в различни игри с награди. Ако в специалните принципи за защита на данните на съответната игра не е определено друго или ако Вие не сте ни дали разширеното си изрично съгласие, тогава личните данни, предоставени ни от Вас за участието в игра, се използват изключително само за процеса на играта (напр. определяне на победител, уведомяване на победител, изпращане на награда). За правно основание за обработването на данни в рамките на игри с награди служи принципно член 6 алинея 1 буква б) от Регламента. Когато в процеса на игрите с награди Вие давате декларация за съгласие, тогава обработването на данни, базиращо се на съгласието, се ръководи от член 6 алинея 1 буква a) от Регламента. Ако сте декларирали съгласия в процеса на играта с награди, Вие имате възможност по всяко време да оттеглите тези съгласия за в бъдеще. Подробностите по тези въпроси са уредени в специалните принципи на защита на данните в съответната игра с награди.
Получатели/Категории на получатели:
Предаването на данни на трети лица е възможно само, когато това е необходимо за процеса на играта (напр. изпращане на награда чрез фирма по логистика). Предаването на данни за други цели освен посочените ние категорично изключваме.
Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
След приключване на играта с награди и обявяването на победителите, личните данни на участници се изтриват. Данните за победителите се съхраняват при веществени награди за срок, през който се предявяват предвидените по закон гаранционни претенции, въз основа на които може да се направи необходимата поправка или замяна при откриването на дефект.


5. Обработване на данни за рекламни цели


Цели на обработването на данните/правно основание:
С Ваше съгласие ние наблюдаваме и анализираме поведението Ви като потребители като реакция на проявите ни в интернет и на изпращаните от нас нюзлетъри. При оценяване на потребителското поведение се установява по-специално, какви раздели Вие предимно разглеждате. Въз основа на тази информация ние изготвяме персонализирани потребителски профили, ориентирани към Вашата личност  и/или имейл адреса, за да може евентуалното рекламно послание от „Маустойс” ООД във формата на нюзлетърнюзлетър (съобщенията съдържащи новини и рекламна информация), рекламни вставки на място и печатна реклама по-добре да се пригоди към личните Ви интереси, както и за да подобрим нашите рекламни предложения.
Правно основание за описаното по-горе обработване на данни е член 6 алинея 1 буква е) от Регламента или съответно при наличие на съответното съгласие - член 6 алинея 1 буква a) от Регламента. Обработването на съществуващата клиентска база за собствени рекламни цели респективно за рекламни цели на трети лица трябва да се приема като обоснован интерес.
Право на възражение    
Вие можете по всяко време безплатно да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни за посочените по-горе цели отделно за всеки комуникационен канал с действие за в бъдеще. За това е достатъчно да изпратите имейл или писмо като използвате контактните данни посочени в точка 11.
Получатели/Категории на получатели:
Ние категорично изключваме предаването на тези данни на трети страни.
Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
В случай че оттеглите съгласието си за отделни рекламни мероприятия или възразявате срещу определени рекламни прояви, тогава данните Ви от съответните (имейл) дистрибутори ще бъдат изтрити.
Ако направите възражение, съответният контактен адрес ще бъде блокиран за по-нататъшно рекламно обработване на данни. Обръщаме Ви внимание, че в някои случаи след получаване на Вашето възражение по изключение временно могат да продължат да се изпращат рекламни материали. Това е обусловено технически от необходимото време за адаптиране на рекламните обяви и не означава, че сме пренебрегнали Вашето възражение. Благодарим Ви за разбирането.


6. Изпращане на нюзлетъри


Цели на обработването на данните/правно основание:
На нашата уеб страница Ви предлагаме възможност да се абонирате за нашия нюзлетър (съобщения, съдържащи новини и рекламна информация). Ако сте дали съгласието си с получаването на нашия бюлетин, ние ще използваме Вашия имейл адрес и евентуално името Ви за изпращане на (по възможност индивидуална) информация за продукти, акции, игри с награди и новини с предложения от стрийминг, филиали,  цветя, фото и пътешествия, а също така за проучването, дали клиентите ни са доволни. Ние съхраняваме и обработваме тези данни с цел изпращане на бюлетини. След направена поръчка Ви предоставяме възможността да дадете своята оценка за покупката.
Съдържанието на нюзлетъра обхваща акции (предложения, намаления, игри с награди и др.), а също така стоки и услуги, предлагани в „Маустойс” ООД.
С Вашето съгласие ние определяме и оценяваме потребителското Ви поведение на присъединените към 
http://mousetoys.eu уеб страница, както и в бюлетините, издавани от нас. Оценяването на потребителското поведение обхваща по-специално информацията за това какви раздели предимно разглеждате на съответната уеб страница, респективно на нюзлетъра и какви линкове там задействате. Въз основа на тази информация се изготвят персонализирани потребителски профили, ориентирани към Вашата личност и/или имейл адреса, за да може евентуалното рекламно послание във формата на нюзлетър (съобщения, съдържащи новини и рекламна информация), рекламни вставки на място и печатна реклама по-добре да се пригоди към личните Ви интереси, както и за да се подобрят рекламните предложения.


За правно основание при обработването на данни в рамки на изпращаните нюзлетъри служи съгласието Ви по член 6 алинея 1 a) от Регламента.
За да сме сигурни, че при въвеждането на имейл адреса не са допуснати грешки, ние прилагаме така наречена Double-Opt-In-форма: След като сте въвели електронния си адрес в регистрационно поле, ние Ви изпращаме линк за потвърждение. Едва след като щракнете върху този линк, Вашият имейл адрес ще бъде включен в нашия дистрибутор.
Вие можете по всяко време да оттеглите за в бъдеще съгласието си за получаване на нюзлетър или за изготвяне на персонализиран потребителски профил, напр. като на 
нашата уеб страница се отпишете от абонамента за нюзлетъра. Линка за страницата за отписване ще намерите тук или в края на всеки нюзлетър. Отписването води до изтриване на запазени потребителски данни.


7. Присъствие онлайн и оптимизиране на уеб страници


7.1 „Бисквитки” – Общи указания


Въз основа на член 6 алинея 1 буква е) от Регламента ние използваме на нашата уеб страница така наречените „бисквитки”. Интересът ни да оптимизираме нашата уеб страница трябва да се разглежда като обоснован в смисъла на цитирания по-горе регламент. С термина „бисквитки”  се имат предвид малки файлове, които се записват върху Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и т.н.), при посещение на нашата уеб страница. „Бисквитките” не причиняват никаква вреда на терминалното Ви устройство, те не съдържат вируси, троянски коне или друг спам. В „бисквитките” се записва информация, която се получава във връзка с използвано конкретно терминално устройство. Обаче това не означава, че ние по този начин непосредствено научаваме за вашата идентичност. Използването на „бисквитки” от една страна служи за по-приятно оформяне на нашето предложение, за да бъде по-добре възприето от вас. Така например ние използваме така наречените сесийни „бисквитки”, за да разберем, че вече сте посетили отделни страници от нашия сайт или че вече сте се регистрирали в клиентския си акаунт. Тези „бисквитки” автоматично се изтриват след излизане от нашата уеб страница. Освен това за по-голямото удобство на ползвателите ние използваме временни „бисквитки”, които се записват от терминално Ви устройство за определен период от време. Когато посещавате страницата ни отново, за да се възползвате от нашите услуги, автоматично се разпознава, че сте ни посещавали по-рано, какви данни/настройки сте направили и какви стоки евентуално вече сте сложили във виртуалната пазарска кошница, за да не Ви се налага да извършвате тези действия отново.
Ако разполагате с потребителски акаунт и сте се регистрирали, тогава информация, съдържащата се в „бисквитките”, се добавя към потребителския Ви акаунт.
От друга страна ние използваме „бисквитките”, за да анализираме използването на нашата уеб страница от гледна точка на статистиката с цел да оптимизираме нашето предложение, а също така за да покажем пригодената за Вас информация в нов прозорец. Тези „бисквитки” ни дават възможност при повторно посещение на нашата страница автоматично да разпознаваме, че сте ни посещавали по-рано. „Бисквитките” автоматично се изтриват, след като мине определено време. Повечето браузъри приемат „бисквитките” автоматично. Обаче Вие можете така да конфигурирате браузъра си, че „бисквитките” да не се съхраняват на компютъра ви или пък преди да се създаде нова „бисквитка”, винаги да се появява съответното указание. Пълното деактивиране на „бисквитките” може обаче да доведе до това, че някои функции на нашата уеб страница  да престанат да действат.


7.2 Google Analytics (Google Анализ)


Цели на обработването на данните/правно основание:
Въз основа на член 6 алинея 1 буква е) от Регламента услуга за пригоденото към нашите нужди организиране и постоянно оптимизиране на нашите уебсайтове ние използваме Google Analytics (Google Анализи), уеб аналитична услуга, предоставена от Google Inc. („Google“). Легитимният ни интерес от тази услуга произлиза от описаните цели. В тази връзка се изготвят псевдонимизирани потребителски профили и се използват „бисквитки”. „Бисквитка” създава следната информация за използването на тази уеб страница:


-тип/-версия на браузъра;
-използвана операционна система;
-Referrer URL (предишна посетена страница);
-Hostname на устройството (IP адрес);
-часово време на заявката към сървъра.


Тези сведения се използват, за да се направи отчет за използване на нашите уебстраници, за да се състави отчет за активността на сайтовете и за да се предоставят други услуги, свързани с използването на уебсайтове и интернет, с цел пазарно проучване и организиране на тези интернет страници според необходимостта. IP адреси се анонимизират, така че свързването им с определен адресат е невъзможно (така наречената опция IP Masking).
Вие можете да предотвратите инсталирането на „бисквитки” посредством съответни настройки на софтуера на Вашия браузър; но искаме да Ви обърнем внимание, че в този случай вероятно не всички функции на тази уеб страница ще могат да бъдат използвани в пълния им обем. Освен това Вие можете да предотвратите събирането на данни (вкл. Вашия IP адрес), създадени от „бисквитките” и отнасящи се до използваната от Вас уебстраница,  както и обработването на тези данни от Google, ако изтеглите и инсталирате 
тези добавки за браузъра Browser-Add-on. Алтернативно към Browser-Add-on, особено при браузъри на мобилни терминални устройства, Вие можете да предотвратите събирането на данни от Google Analytics като кликнете върху този линк. По този начин се създава Opt-Out-„бисквитка” („бисквитка” за отказ), която спира бъдещето събиране на вашите данни при посещение на тази уеб страница. Opt-Out-„бисквитката” има действие само в този браузър и само за нашата уеб страница и се съхранява на вашето устройство. Ако изтриете „бисквитки” в този браузър, ще се наложи наново да се създава Opt-Out-„бисквитката”. Допълнителна информация относно защита на данните във връзка с Google Analytics ще намерите на уеб-страница на Google Analytics.
Получатели/ Категории на получатели:
Създадената в „бисквитките” информация се изпраща към сървъра на Google в САЩ и там се съхранява. В никакъв случай Вашият IP адрес не се обединява с другите данни на Google. При необходимост тази информация се изпраща на трети лица, доколкото това е предписано по закон или ако трети лица обработват тези данни въз основа на възложената им поръчка.
Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
След анонимизиране на IP адреса не може да се направи връзка с вашата личност. Статистически обработените данни след 26 месеца  се изтриват в Google Analytics. В отчети, изготвени на базата на Google Analytics, не съществува повече никаква връзка с конкретна личност, за която данните се отнасят.


7.3 Таргетиране  на място и оптимизация на уеб страници


Цели на обработването на данните/правно основание:
На нашата уеб страница с „бисквитките” се събира и оценява информация по оптимизация на нашите уеб страници и показаните на тях рекламни вставки. С това на първо място трябва да се гарантира, че изхождайки от предишното Ви потребителско поведение, на терминалните Ви устройства се показва реклама, която е ориентирана само към действителните или предполагаемите Ви интереси. Информацията, обработвана за тези цели, съдържа например сведения за това, към какви наши продукти сте проявили интерес. Правно основание за тази обработка на данни е член 6 алинея 1 буква е) от Регламента. Оптимизацията на нашите уеб страници за по-добро обслужване на клиенти и избягване на неинтересни за вас реклами отговаря както на Вашия, така и на нашия интерес. Събирането и анализирането на данни става изключително само псевдонимизирано и не ни позволява да Ви идентифицираме. По-специално информацията, съдържаща лични данни, не се свързва с Вас.


Получатели/Категории на получатели:
Получатели на данни – това са отбелязаните по-горе доставчици на услуги, които обработват Вашите данни въз основа на договор с чисто определена цел според нашите указания.
Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
Използваните тук „бисквитки” и съдържащата се в тях информация се съхранява съгласно разпоредбите относно „бисквитки“  и при направено възражение веднага се заличават.


7.4 Ретаргетинг (ReTargeting)


Цели на обработването на данните/правно основание:
Освен всичко друго ние използваме ретаргетинг технологии на различни доставчици. Това ни позволява да направим нашето онлайн предложение по-интересно и пригодено към Вашите нужди. За тази цел се създава „бисквитка”, с помощта на която се събират данни за вашите интереси, като се използват псевдоними. При това за маркетингови цели в анонимизирана форма се събира информация за вашите търсения, която се запаметява в текстови файлове на „бисквитките” на Вашия компютър и се анализира с помощта на алгоритъм. След това целенасочените продуктови препоръки във вид на интересни за Вас персонализирани рекламни банери за нашите продукти могат да се покажат на уеб страниците на нашите партньори. В никакъв случай тези данни не могат да се използват за личното идентифициране на посетители на тази уеб страница. Не се обработват никакви непосредствено отнасящи се до личността данни и никакви потребителски профили не се обединяват с личните данни. Обработването на тези данни се ръководи от член 6 алинея 1 буква е) от Регламента. С използването на мерките по ретаргетинг ние искаме да гарантираме, че на Вашите устройства се извежда само реклама, ориентирана към действителните или предполагаемите Ви интереси. Както за Вашия, така и за нашия интерес е по-добре да не ви досаждаме с неинтересни за вас рекламни вставки.
В случай че Вие въпреки всичко не желаете да получавате повече персонализирани рекламни банери на „Маустойс” ООД, Вие можете да направите възражение срещу събирането и съхраняването на тези данни за в бъдеще по следния начин:
-С кликване върху показания във всеки рекламен банер бутон (напр. "i") Вие попадате на съответната уеб страница на доставчика на тази услуга. Там още веднъж Ви се обяснява систематика на ретаргетинг - технологията и се предлага възможността за отписване/отказ ("Opt-out"). Ако се отпишете от даден доставчик, във Вашия компютър се съхранява така наречената „бисквитка” за отказ ("Opt-out"-Cookie), която предотвратява показване на рекламни банери на съответния доставчик за в бъдеще. Имайте предвид, че отписването може да стане само от Вашия компютър и съответните „бисквитки” за отказ не бива да се изтриват от Вашия компютър.
-Алтернативно Вие можете да са възползвате от възможностите за възражение, описани в точка 7.6 на тези разпоредби за защита на данните.


7.5 Онлайн реклама, базирана върху интереси


За да гарантираме, че Ви показваме само такава реклама, която има значение за Вас, ние чисто псевдонимизирано анализираме потребителското Ви поведение на нашата уеб страница с помощта на „бисквитки”. По този начин ние имаме възможност да установим интересите Ви по отношение на нашите продукти и услуги. За тази цел с помощта на цитираните в точка 7 доставчици ние определяме какви продукти сте разгледали на нашата уеб страница.
За да спрете описаното в точка 7 оценяване на потребителското Ви поведение, Вие може да използвате изброените там възможности за подаване на възражение. Освен това на уеб страница http://www.youronlinechoices.com/  Вие можете да спрете базираната върху интереса реклама на големия брой саморегулируеми членове на Европейския Интерактивeн Съюз за Дигитална Реклама [European Interactive Digital Advertising Alliance] (www.edaa.eu/european-principles/),  включително “Маустойс” ООД, чрез така наречения Мениджър на преференции [Prеferenzmanager]. Внимавайте да има създадена на Вашия компютър за тази цел така нар. „бисквитка” за отказ, [Opt-out-Cookie]. Ако я изтриете, базираната върху интереса реклама отново ще Ви се показва.
Създаване на „бисквитка” за отказ /Opt-out Cookie platzieren
Изтриване на „бисквитка” за отказ / Opt-out Cookie lцschen
Статус / Status


7.6 Възможност за възражение/отказ Opt-Out


Чрез съответна настройка на „бисквитките” Вие можете да спрете действието на обяснените в точка 7.3 и 7.4 таргетинг технологии във Вашия браузър (виж. също точка 11.1). Наред с това Вие имате възможност да спрете базираната върху интереса персонализирана реклама с помощта на така нар.
Мениджър на преференции или активиране на описаните в точка 


8. Получатели извън ЕС


Като се изключи обработването на данни, описано в точка 7, ние не предаваме Вашите данни на получатели, намиращи се извън Европейския Съюз и извън Европейското икономическо пространство. За посочената в точка 7 възложена от нас обработка на данни данните се предават към сървъра на доставчика на тракинг или респективно таргетинг технологии. Тези сървъри отчасти се намират в САЩ (подробности по тези въпроси се съдържат в съответните пояснения за конкретни получатели). Предаването на данни става на принципа на така наречения Щит за личните данни, както и въз основа на така наречените стандартни договорни клаузи на Комисията на ЕС.    

 
9. Вашите права като субект на данни


9.1 Общ поглед

Наред с правото за оттегляне на дадено съгласие при наличие на съответните законови предпоставки Вие имате следните други права:


-право да се иска информация за съхранените при нас Ваши лични данни съгласно член 15 от Регламента;
-право да се иска корекция на неверни данни или на допълване на непълни данни съгласно член 16 от Регламента;
-право да се иска изтриване на съхранените при нас Ваши данни съгласно член 17 от Регламента;
-право да се иска ограничаване на обработка на Вашите данни съгласно член 18 от Регламента;
-право на преносимост на данните съгласно член 20 от Регламента;


9.2 Право на информация съгласно член 15 от Общия регламент за защита на личните данни
Вие имате право съгласно член 15 алинея 1 от Регламента при поискване да получите безплатна информация относно съхранените при нас данни, отнасящи се до личността Ви. Това включва по-специално:


-цели, за които се обработват личните данни;
-категории на личните данни, които се обработват;
-получатели респективно категории на получатели, спрямо които се разкриват или ще бъдат разкрити личните данни, които Ви засягат;
-планирана продължителност на съхраняване на засягащите Ви лични данни или, ако не може да се посочат конкретни цифри,  да се посочат критерии за определяне срока на съхраняване;
-съществуване на правото за корекция или изтриване на засягащите Ви лични данни, правото за ограничаване на обработка на данни от администратора или правото за правене на възражения срещу обработката;
-съществуване на правото за обжалване пред надзорен орган;
-цялата налична информация за произхода на данни, ако личните данни се събират не от засегнатото лице;
-съществуване на автоматизирано търсене на решения включително профилиране съгласно член 22 алинея 1 и 4 от Регламента и – поне в тези случаи – убедителна информация за включената логика, както и за обхвата и желаните последици на подобно обработване за засегнатото лице.


Ако личните данни се изпращат в трета държава или на международна организация, то Вие имате право съгласно член 46 от Регламента да бъдете уведомени за подходящи гаранции във връзка с изпращането на данните.


9.3 Право на корекция съгласно член 16 от Общия регламент за защита на личните данни
Вие имате право незабавно да поискате от нас корекция на засягащите Ви неверни лични данни. С оглед целите на обработването на данни Вие имате право да поискате допълване на непълни лични данни – в това число посредством допълнително пояснение.


9.4 Право на изтриване съгласно член 17 Общия регламент за защита на личните данни
Вие имате право да поискате от нас незабавно изтриване на засягащите Ви лични данни, ако е налице една от следните причини:
-Личните данни не са вече необходими за целите, за които те са събрани или обработвани по друг начин;
-Вие оттегляте съгласието си, на което се основаваше обработването съгласно член 6 алинея 1 буква a) или член 9 алинея 2 буква a) от Регламента, и няма друго правно основание за обработката;
-Вие подавате съгласно член 21 алинея 1 или алинея 2 от Регламента възражение срещу обработването на данни, и в случай на член 21 алинея 1 от Регламента няма други първостепенно по-обосновани причини за обработване;
-Личните данни са били обработвани неправомерно;
-Изтриване на личните данни е необходимо за изпълнение на правно задължение;
-Личните данни са били събирани по отношение на предложените услуги на информационното дружество съгласно член 8 алинея 1 от Регламента.


В случай, че направим личните Ви данни публични и сме задължени да ги изтрием, ние предприемаме подходящи мерки с оглед на наличните технологии и разходите по реализация, за да информираме трети страни, обработващи Вашите данни, относно това, че Вие искате и от тях да изтрият всички линкове, касаещи тези лични данни, или копия или реплики на тези лични данни.


9.5 Право да се иска ограничаване на обработването съгласно член 18 от Общия регламент за защита на личните данниВие имате право да поискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице една от следните предпоставки:


-правилността на личните данни се оспорва от Вас;
-обработването е неправомерно и Вие вместо за изтриване настоявате да се ограничи използването на личните данни;
-администраторът вече няма нужда от личните Ви данни с цел тяхната обработка, обаче субектът на данни се нуждае от тях за предявяване, упражняване и защита на правни претенции;
-Вие сте направили възражение срещу обработването на данни съгласно член 21 алинея 1 от Регламента, докато още не е изяснено, дали основателните причини на администратора имат преимущество пред причините на засегнатото лице.


9.6 Право на преносимостта на данни съгласно член 20 от Общия регламент за защита на личните данни


-Вие имате право да получите засягащите Ви лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, удобен и  подходящ за машинен прочит формат, както и да имате право, да предадете тези данни на друг администратор, без ние да възразяваме срещу това, ако
-обработката на данни се основава на съгласието Ви съгласно член 6 алинея 1 буква a) или член 9 алинея 2 буква a) или на договор съгласно член 6 алинея 1 буква б) от Регламента и
-обработката на данни се извършва с помощта на автоматизирани технологии.


При упражняването Ви на правото за преносимост на данните Вие имате право да настоявате, личните Ви данни да бъдат препратени непосредствено от нас към друг администратор на лични данни, доколкото това е технически реализуемо.


9.7 Право на възражение съгласно член 21 от Общия регламент за защита на личните данни
В съответствие с предпоставките на член 21 алинея 1 от Регламента срещу обработването на данни може да се повдигне възражение по причини, породени от особена ситуация, възникнала за Вас.
Споменатото по-горе общо право на възражение се отнася за всички цели за обработването на данни, описани в тези разпоредби за защита на данните, които се обработват въз основа на член 6 алинея 1 буква е) от Регламента. Различно от особеното право за възражения, насочено към обработването на данни за рекламни цели (виж горе по-специално точка 5 и 7.6), съгласно Общия регламент за защита на личните данни ние сме задължени да удовлетворим едно подобно общо възражение само, ако Вие ни посочите за това причини от първостепенно значение, напр. евентуална опасност за живота и здравето Ви. Освен това съществува възможност да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или към длъжностно лице позащита на данните на “ Маустойс “ ООД.


10. Контактни лица


10.1 Контактни лица при въпроси или при упражняване на правата Ви за защита на данните
Ако имате въпроси относно нашата уеб страница http://mousetoys.eu/l или пък във връзка с  упражняването на правата ви, засягащи обработването на вашите данни (права, касаещи защита на данните) Вие може да се обърнете към нашия отдел за обслужване на клиенти:
http://mousetoys.eu/form/1/kontakt.html


10.2  Контактни лица при въпроси, касаещи защита на данните
Ако имате допълнителни въпроси, отнасящи се до обработването на Вашите данни, Вие може да се обърнете към длъжностно лице по защита на данните.


10.3  Право на обжалване пред надзорния орган по защита на данните
Освен всичко друго Вие по всяко време имате право на обжалване пред Комисия за защита на личните данните.


11. Име и контактни данни на администратора на лични данни, както и на длъжностното лице по защита на данните


Настоящите разпоредби относно защита на данните се прилагат за обработването на данни от “ Маустойс “ ООД, гр. София, ж.к. Свобода, бл. 20, и за уеб страница http://mousetoys.eu/ С длъжностното лице по защита на данните в “ Маустойс “ ООД  може да се свържете на посочения по-горе адрес, на вниманието на служителя по защита на данните респективно на адреса на ел. поща office@mousetoys.eu

Най-продавани